Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 5 / 2016

Hlavní téma: Onkologická onemocnění u dětí

Z dalších článků:

Renální karcinom a imunoterapie

Cílená léčba hematologických malignit

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Komplikované hojení operační rány

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinomZ posledního čísla

Karcinom prsu u mužů

Zuzana Bielčiková

Karcinom prsu u mužů je vzácné onemocnění, jehož léčba je odvozována z terapie karcinomu prsu u žen. Příčinou je jednak nedostatek dat, jednak předpokládaná podobnost nemocí u obou pohlaví. Nové poznatky o klinických a zejména biologických charakteristikách mužského karcinomu prsu by měly potvrdit podobnost s karcinomem prsu u žen nebo přinést důkazy o tom, že se jedná o zcela odlišné onemocnění vyžadující osobitý přístup. Nedostatky v základních strategiích léčby nesmí být způsobeny pohlavím nemocného ani raritním výskytem nemoci. To jsou důvody, pro které si mužský karcinom prsu zaslouží zvýšenou pozornost.

Karcinom prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

 

Risk adapted terapie u I. klinického stadia neseminomů

Tomáš Pokrivčák, Radek Lakomý, Rostislav Vyzula

Nejčastější malignitou u mužů ve věku 15–40 let jsou testikulární germinální nádory. Díky vysoké citlivosti k onkologické terapii se jedná o nejlépe léčitelné solidní nádory dospělého věku. Neseminomové germinální testikulární nádory představují přibližně 45 % všech testikulárních nádorů. Většina z nich je zachycena ve stadiu I. Dle doporučení odborných společností je standardní postup po primárně provedené orchiektomii nejednotný. Může být využita možnost pečlivého sledování, chemoterapie na bázi cisplatiny nebo retroperitoneální lymfadenektomie. Pravděpodobnost relapsu závisí na rizikových faktorech, z nichž nejdůležitější roli hraje přítomnost lymfangioinvaze. Cílem našeho sdělení je pomocí níže uvedených kazuistik poukázání na nutnou stratifikaci léčby, vedoucí k minimalizaci nežádoucích účinků se zachováním co nejnižšího počtu relapsů.

Vybrané články

Použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika výskytu zhoubných novotvarů u osob exponovaných karcinogenům

Vladimír Bencko

Tradiční přístupy a metody používané ve studiích zabývajících se epidemiologií zhoubných nádorů byly v řadě případů neúspěšné, pokud se jednalo o identifikaci kauzálních faktorů potenciálně souvisejících s výskytem příslušného novotvaru. Neúspěch obvykle spočíval v nedostatečném respektu k validitě studií ohledně počtu probandů nebo v nedostatečné charakteristice míry expozice u případů. V souborném referátu jsou diskutovány obě zmíněná úskalí. Multicentrické studie jsou alternativou dřívějších přístupů, zajišťují dostatečný rozsah do studie zahrnutých případů i kontrol a zmírňují důvody ke kritickým postojům vůči metaanalýzám nezávislých studií. Individuální multicentrické studie mohou být hodnoceny po vytvoření společné databáze, nebo vyhodnoceny jednotlivě a pak společně hodnoceny obvyklými metodickými postupy pro metaanalýzu. Multicentrické studie, rozsáhlé kohortové studie, nebo retrospektivní studie případů a kontrol poskytují také mimořádnou příležitost studia genomických, epigenetických a metabolomických aspektů studovaných zhoubných novotvarů spojených jak se životním stylem, tak s faktory prostředí. Optimalizace metod odhadu expozice a redukce s nimi spojených nejistot, reprezentují klíčovou a současně nejobtížnější komponentu tohoto druhu studií. Využití biomarkerů při respektování principu plausibility zjištěných nálezů představuje v uvedeném kontextu možnost významného zlepšení současné situace. V závěru je prezentován názor, že odhad rizika i princip předběžné opatrnosti by neměly být nahlíženy jako protichůdné principy, ale spíše pojímány jako komplementární přístupy v závislosti na údajích, které jsou k rozhodování v konkrétním případě k dispozici. Oba přístupy mohou být využity pro návrh adekvátních politických rozhodnutí nejen o míře odhadu rizika expozice karcinogenům, ale i v případě širokého spektra jiných rizikových faktorů ohrožujících zdraví člověka.

Bazaliom

Petr Arenberger, Jiří Ettler

Bazaliom je maligní epidermální nádor vycházející z buněk bazální vrstvy. Roste pomalu, ale destruuje kůži i okolní tkáně v daném místě. Má však extrémně nízké riziko metastazování. Bazaliom má charakteristický klinický a histologický obraz. Mezi terapeutické možnosti patří chirurgická excize, kyretáž, kryoterapie, diatermokoagulace, lokální imunoterapie, fotodynamická terapie, cílená systémová léčba a radioterapie. V článku jsou některé z nich probrány detailně.

Karcinom žaludku

David Hoskovec

Incidence karcinomu žaludku má v ČR klesající tendenci. Vzhledem k obvykle pozdní diagnostice jde o obtížně léčitelné onemocnění. Základem léčby je adekvátní chirurgický výkon doplněný onkologickou léčbou. V článku jsou rozebrány možnosti diagnostiky a terapie karcinomu žaludkuOnkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.