Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 5 / 2016

Hlavní téma: Onkologická onemocnění u dětí

Z dalších článků:

Renální karcinom a imunoterapie

Cílená léčba hematologických malignit

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Komplikované hojení operační rány

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinomZ posledního čísla

Karcinom prsu u mužů

Zuzana Bielčiková

Karcinom prsu u mužů je vzácné onemocnění, jehož léčba je odvozována z terapie karcinomu prsu u žen. Příčinou je jednak nedostatek dat, jednak předpokládaná podobnost nemocí u obou pohlaví. Nové poznatky o klinických a zejména biologických charakteristikách mužského karcinomu prsu by měly potvrdit podobnost s karcinomem prsu u žen nebo přinést důkazy o tom, že se jedná o zcela odlišné onemocnění vyžadující osobitý přístup. Nedostatky v základních strategiích léčby nesmí být způsobeny pohlavím nemocného ani raritním výskytem nemoci. To jsou důvody, pro které si mužský karcinom prsu zaslouží zvýšenou pozornost.

Supratentoriální extraventrikulární anaplastické ependymomy WHO stupně III. Dvě kazuistiky

Ondřej Kalita, Miroslav Vaverka, Miloslava Zlevorová, Yvona Klementová, Magdalena Megová

Extraventrikulární, supratentoriální ependymomy jsou velmi vzácné nádory dospělých. Z toho důvodu faktory, které ovlivňují prognózu, jsou známy jen omezeně. Předkládáme kazuistiky dvou pacientů, kteří byli vyšetřování pro první epileptický záchvat, respektive pro bolesti hlavy, nauzeu a zvracení. MRI u obou odhalila extraventrikulární nádor v pravém spánkovém laloku mozku. Pacienti podstoupili radikální resekci nádoru. Histologický nález potvrdil anaplastický ependymom. Oba poté měli radioterapii. První pacient měl recidivu nádoru, s opakovanými operacemi a chemoterapiemi. Nakonec 27. měsíc od operace umírá. Druhý pacient je 84 měsíců od diagnózy bez recidivy nádoru. Několik prací prokázalo lokalizaci nádoru jako prognostický faktor u dospělých intrakraniálních ependymomů. Nicméně se zdá, že genetická charakteristika je mnohem důležitějším biomarkerem. Dosud pozůstává standardem léčby těchto ependymomů radikální resekce, následovaná radioterapií. Chybění jednoznačných pravidel umožňuje podávat u recidiv i méně obvyklé režimy chemoterapie.

Karcinomy štítné žlázy z pohledu onkologa – systémová léčba

Andrea Jurečková

Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence činí 36–60 případů na 1 milion obyvatel (tj. 0,5–1 % všech zhoubných nádorů). V poslední době však trvale stoupá. Tvoří velmi mnohotvarou skupinu nádorů s variabilní biologickou aktivitou. Vyskytují se častěji u žen než u mužů. Dělíme je na diferencované karcinomy – DTC (papilární – PTC, folikulární – FTC, z Hürthleho buněk), medulární karcinom – MTC a anaplastický karcinom – ATC. Vzácně se mohou ve štítné žláze objevit také lymfomy, sarkomy nebo metastázy jiných malignit. V článku bude podán přehled systémové léčby jednotlivých typů karcinomů: chemoterapie, radioterapie a cílené léčby a indikace těchto léčebných modalit u jednotlivých druhů karcinomů.

Vybrané články

Adoptivní buněčná terapie pomocí lymfocytů T v léčbě nádorů

Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth

Cílem imunoterapie je využití imunitních mechanizmů k eliminaci nebo ke kontrole růstu maligně transformovaných buněk. Jednou z možností imunoterapie je aplikace adoptivního transferu lymfocytů T, jehož podstatou je infuze ex vivo expandovaných tumor specifických lymfocytů, které rozeznávají a ničí neoplastické buňky. Úspěšnost adoptivní T buněčné terapie se významně zlepšila pochopením základních molekulárních mechanizmů interakce imunitního systému s nádory. Slibných výsledků bylo dosaženo zejména u maligního melanomu, karcinomu ledviny a lymfatické leukemie. Adoptivní T buněčná terapie se postupně etabluje mezi nadějné imunoterapeutické postupy a rozšiřuje tak portfolio léčebných možností, i když pro svoji metodickou náročnost nenašla dosud velké rozšíření.

Molekulární profilování nádorů plic

Marek Minárik

Vznik a progrese plicních karcinomů je stejně jako u ostatních solidních nádorů provázena celou řadou poruch (mutací) genomu. Tyto často charakteristické poruchy představují molekulární markery a jejich vyšetřování se stalo dnes již neodmyslitelnou součástí diagnosticko-terapeutického procesu. Doplnění klasické histopatologické klasifikace založené na morfologii o informaci o molekulárním profilu se stává zcela klíčovým nástrojem pro predikci úspěšnosti protinádorové léčby i odhadu prognózy onkologických pacientů. Novým směrem v moderní patologické diagnostice je metoda tzv. tekuté biopsie, neboli vyšetřování nádorových buněk a nádorové DNA uvolněných do periferního oběhu pacienta.

Komplexní terapie gliomů mozku

Pavel Fadrus, Pavel Šlampa, Radek Lakomý, Martin Smrčka

Gliomy patří mezi nejčastější primární mozkové intraaxiální nádory. Jedná se o širokou skupinu nádorů lišících se svojí typickou lokalizací, věkovou predispozicí, morfologií, stupněm malignity a sklonem k progresi. Na základě WHO klasifikace a gradingu se dělí na dvě základní skupiny: gliomy nízkého stupně malignity (low grade glioma – LGG) a gliomy vysokého stupně malignity (high grade glioma – HGG). Tyto dvě skupiny se mezi sebou značně liší svými biologickými vlastnostmi, a tím i celkovou prognózou pacienta. Mezi základní možnosti jejich terapie patří chirurgická resekce s následnou radioterapií a chemoterapií. Ve sdělení jsou rozebrány možnosti a limitace těchto jednotlivých modalit léčby pro LGG i HGG.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.