Onkologie 2016: 10(5): 133-137

Cílená léčba u nádorových onemocnění krve

Lenka Doležalová
Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno

Hematologické malignity představují široké spektrum nádorových onemocnění, která postihují kostní dřeň (leukemie) a lymfatické uzliny (lymfomy). V léčbě se uplatňuje celá řada postupů, které se mohou i vzájemně kombinovat. U pacientů s nízkým stupněm rizika postačuje v začátcích léčby pouze observace či podpůrná léčba, u pokročilejších a akutních stadií podstupují pacienti autologní, alogenní transplantaci krvetvorných buněk, chemoterapii, radioterapii či cílenou léčbu. Další léčebné postupy zahrnují aplikaci růstových faktorů, imunomodulační léčbu, transfuzi, protiinfekční či chelatační léčbu. Léčebný postup a výběr léčiva se vždy odvíjí od typu onemocnění, jeho stadia a klinického stavu pacienta (potíže nemocného, přidružené choroby, věk). Tento článek se věnuje cíleným léčivům, která se v léčbě hematologických malignit používají.

Klíčová slova: cílená léčba, hematoonkologie, leukemie, lymfomy

Targeted therapy in treatment of blood cancer

Hematologic malignancies represent a broad spectrum of tumor diseases affecting the bone marrow (leukemia) and lymph nodes (lymphomas). In the treatment a number of procedures are applied, which can also be combined. In low-risk patients at the beginning of treatment, only observation or supportive therapy are sufficient; in advanced and acute stages patients have to undergo allogeneic stem cell transplantation, chemotherapy, radiotherapy, or targeted therapy. Other treatment includes the application of growth factors, immunomodulatory therapy, transfusions, anti-infective or chelation therapy. Medical procedure and selection of drugs is always based on the type of disease, its stage and patient clinical status (with respect to patient’s comorbidities, age). This article is focused on targeted drugs that are used in the treatment of hematological malignancies.

Keywords: targeted therapy, hematooncology, leukemia, lymphoma

Zveřejněno: 1. listopad 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.