reklama

Onkologie 2017: 11(6): 286-288

Časné a pozdní komplikace cytoreduktivní chirurgie a hypertermické intraperitoneální chemoterapie

Radmila Lemstrová
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Cytoreduktivní chirurgie a intraperitoneální chemoterapie nabývá v posledních letech stále větší popularity. Jedná se o poměrně
složitou metodu, prováděnou s kurativním záměrem, která je ovšem doprovázena značnou morbiditou. Dosud neexistuje jednotné
schéma hodnocení toxicity této léčby. Nicméně ve studiích větších souborů pacientů lze sledovat výskyt častějšího typu
komplikací oproti standardní digestivní chirurgii. Včasné rozpoznání těchto komplikací vede ke zlepšení účinnosti této metody,
ale především ke zlepšení kvality života pacientů, kteří cytoreduktivní chirurgii a intraperitoneální chemoterapii podstoupili.
Morbidita a mortalita této metody je rovněž značně ovlivněna správnou indikací pacientů a zkušeností daného centra, proto by
cytoreduktivní chemoterapie a intraperitoneální chemoterapie měla být záležitostí pouze terciárních high-volume center.

Klíčová slova: cytoreduktivní chemoterapie a intraperitoneální chemoterapie, časná toxicita, dlohodobá toxicita

Early and late complications of cytoreductive surgery and heated intraperitoneal chemotherapy

Cytoreductive surgery and heated intraperitoneal chemotherapy have been gaining more popularity in the recent years. Its curativeintent is accompanied by relatively high morbidity rate. There is no unified classification system evaluating toxicity of thistreatment modality. Nevertheless there is more frequent occurrence of certain types of toxicities which differ from the toxicityof the standard digestive surgery. Early recognition of these complications results in better efficacy of the treatment but mostimportantly in better quality of life of the patients undergoing this modality of treatment. The morbidity and mortality rate is alsoinfluenced by degree of experience with this method. Therefore cytoreductive surgery and heated intraperitoneal chemotherapyshould be performed only in high-volume tertiary centres.

Keywords: cytoreductive surgery and heated intraperitoneal chemotherapy, early toxicity, long term toxicity

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.