reklama

Onkologie 2017: 11(6): 289-292

Význam systémové chemoterapie a hypertermické intraperitoneální chemoterapie u primárních a sekundárních malignit peritoneálního povrchu

Beatrice Mohelníková-Duchoňová1, Radmila Lemstrová1, Dušan Klos2, Jan Hanuliak2, Martin Stašek2,, Čestmír Neoral2, Bohuslav Melichar2
1Onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
2I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci

Peritoneum představuje specifickou orgánovou strukturu, která bývá často postižena metastatickým nádorovým onemocněním a méně
často primárními peritoneálními nádory. Z hlediska terapeutických možností je klíčové odlišit solitární postižení peritonea a karcinomatózu
ve finálním stadiu onemocnění, kdy kromě peritonea nacházíme vícečetná metastatická ložiska v parenchymových orgánech. V případě
diseminovaného onemocnění je karcinomatóza peritonea inkurabilní formou malignity s velmi špatnou prognózou a omezenými
terapeutickými možnostmi. V případě solitárního postižení peritonea, ať už primárním peritoneálním nádorem, nebo nádorem s jiným
primárním origem, avšak s karcinomatózou jako jediným projevem diseminace onemocnění lze kombinací chirurgické a onkologické
terapie dosáhnout významného léčebného přínosu, zajistit lepší kvalitu života a významně prodloužit celkové přežití. Vzhledem k pokrokům
v onkologii a delšímu přežívání onkologických pacientů stoupá význam terapie karcinomatózy v posledních letech. Cílem tohoto
článku je shrnout současné trendy a význam chemoterapie u pacientů s nádorovým postižením peritonea.

Klíčová slova: peritoneální nádory, systémová onkologická léčba, hypertermická intraperitoneální chemoterapie, karcinomatózaperitonea

Significance of systemic chemotherapy and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in primary and secondary peritoneal surface malignancies

The peritoneum is a specific organ structure that is often affected by metastatic tumour disease and less frequently so by primary peritonealtumours. In terms of treatment options, it is crucial to distinguish solitary peritoneal involvement from end-stage carcinomatosiswherein, in addition to the peritoneum, multiple metastatic foci are found in parenchymal organs. In the case of disseminated disease,peritoneal carcinomatosis is an incurable form of malignancy with a very poor prognosis and limited therapeutic options. In the caseof solitary peritoneal involvement, whether it be by a primary peritoneal tumour or by a tumour with another primary origin, yet withcarcinomatosis as the only manifestation of disease dissemination, a combination of surgical and oncological treatment can producea major therapeutic benefit, improve the quality of life, and significantly prolong overall survival. Given the progress in oncology andlonger survival of oncological patients, the importance of carcinomatosis treatment has been increasing in recent years. The aim ofthis article is to summarize the current trends and significance of chemotherapy in patients with peritoneal involvement by tumour.

Keywords: peritoneal tumours, systemic oncological therapy, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, peritoneal carcinomatosis

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.