Onkologie 2017: 11(6): 315-318

Rekonstrukce hypofaryngu ALT volným lalokem – kazuistika

Tomáš Kempný1, 2, Martin Knoz2, 3, 4, Jan Paska5, Petr Janoušek5, Břetislav Lipový2, 3
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Klinikum Wels – Grieskirchen, Rakousko
2Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
3Lékařská Fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
5ORL oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
6ORL oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Polymorbidní 64letý pacient byl plánovaně hospitalizován na Oddělení rekonstrukční chirurgie KPRCH FN Brno. Pacient byl léčen
pro neoplazii laryngu, a to chirurgicky laryngektomií, blokovou disekcí krčních uzlin, adjuvantní radioterapií s následným vznikem
píštěle hypofaryngu. Nutrice pacienta byla zajištěna perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG), vyhotovena byla i permanentní
tracheostomie. Po radikálním debridementu defektu a identifikaci příjmových cév – pravostranných arteria a vena mammaria
interna, bylo rozhodnuto o rekonstrukci defektu hypofaryngu a ventrálního defektu krku volným muskulokutánním lalokem
anterolateral thigh flap (ALT) ve variantě „tube in tube“. Pacient profitoval z uzavření defektu hypofaryngu, nastalo obnovení
funkce hypofaryngu při příjmu potravy a hydratace per os, zvýšila se jeho tělesná hmotnost, byla zrušena PEG a gastrostomie
byla uzavřena. V neposlední řadě pak pacient profitoval po stránce psychoemotivní a sociální.

Klíčová slova: ALT lalok, defekt hypofaryngu, neoplazie laryngu

ALT free flap hypopharyngeal reconstruction – case report

Polymorbid 64 - year old patient was hospitalized at the Department of Reconstructive Surgery, University Hospital Brno. Thepatient was treated for laryngeal neoplasia surgically by laryngectomy and block dissection of cervical lymph nodes, adjuvantradiotherapy with subsequent development of hypopharyngeal fistula. Nutrition of the patient was ensured by percutaneousendoscopic gastrostomy (PEG) and permanent tracheostomy has been drawn. After radical debridement of defect and identificationof vessels – right internal mammary artery and right internal mammary vein the decision was made to reconstruct the defectof the hypopharynx and ventral cervical defect with free musculocutaneus anterolateral thigh flap (ALT) variant "tube in tube".The patient benefited from closure of the hypopharyngeal defect, restoration of hypopharyngeal function in ingestion and oralhydration occured, the body weight increased, PEG was closed. Finally, patient benefited from the procedure psychoemotionalyand socialy.

Keywords: ALT flap, hypopharyngeal defect, laryngeal neoplasia

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.