Onkologie, 2017, číslo 3

reklama

Úvodník

Slovo úvodem

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Onkologie 2017: 11(3):

Hlavní téma

Léčba starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Treatment of elderly and comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia

Martin Šimkovič, Monika Motyčková, Pavel Vodárek, Lukáš Smolej

Onkologie 2017: 11(3): 108-114

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je převážně onemocněním starších osob. S tím je spojen zvýšený výskyt závažných přidružených chorob, které mohou zásadně komplikovat průběh léčby. V posledních letech byl klinický výzkum u CLL zaměřen právě na populaci starších a komorbidních pacientů. Výsledky randomizovaných studií přinesly zásadní zlepšení léčebných odpovědí a prodloužení celkového přežití. V léčbě 1. linie starších/komorbidních nemocných s CLL je aktuálně standardem chemoimunoterapie založená na kombinaci chlorambucilu s anti-CD20 monoklonální protilátkou (obinutuzumab, ofatumumab a rituximab). Další možností je léčba založená na kombinaci...

Akutní myeloidní leukemie po předchozí protinádorové léčbě

Anticancer therapy – related acute myeloid leukemias

Tomáš Szotkowski, Martin Čerňan, Jaromír Hubáček, Milena Holzerová, Tomáš Papajík

Onkologie 2017: 11(3): 115-120

Dosažené pokroky v protinádorové léčbě jsou do jisté míry vykoupeny výskytem jejích nežádoucích účinků. K nejzávažnějším patří tzv. s léčbou související akutní myeloidní leukemie. Nárůst jejich incidence je v současnosti jedním z nejrychlejších mezi nádorovými chorobami. Příčiny vzniku nejsou přesně objasněny, předpokládá se účast několika patogenetických mechanismů. Prognóza těchto onemocnění je obecně velmi nepříznivá, na čemž se podílí jak toxicita předchozí protinádorové léčby, tak i nepříznivý biologický charakter leukemie. Volba léčebného přístupu závisí na celkovém stavu nemocného a na genetické prognóze konkrétního onemocnění. Pro většinu...

Hodgkinův lymfom seniorského věku

Hodgkin lymphoma in elderly patients

Heidi Móciková, Alice Sýkorová, Jana Marková

Onkologie 2017: 11(3): 121-126

Hodgkinův lymfom (HL) je vyléčitelné nádorové onemocnění u 80 % až 90 % mladších pacientů, ale prognóza starších pacientů nad 60 let je výrazně horší. Starší pacienti představují 10–20 % ze všech případů HL. V důsledku horšího celkového zdravotního stavu a dalších přidružených onemocnění je jejich tolerance chemoterapie výrazně nižší ve srovnání s mladšími pacienty s nutností redukce dávek chemoterapie. Na základě literárních údajů a dat z českého registru HL jsou v článku shrnuty doporučení léčby, možná toxicita a prognóza pacientů v seniorském věku. V současnosti se i u starších pacientů zkouší nové léky samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií...

Ne-Hodgkinovy lymfomy v seniorském věku

NonHodgkin lymphomas in elderly patients

Andrea Janíková

Onkologie 2017: 11(3): 128-133

Stárnutí populace je spojeno se zvyšující se incidencí ne-Hodgkinových lymfomů (NHL), které povede i k větší potřebě léčby u starších (> 65 let) a velmi starých osob (> 80 let). Starší pacienti představují skupinu se značnými léčebnými obtížemi kvůli přidruženým onemocněním a poměrně zúženému spektru léčebných možností. Straší pacienti (> 80 let) jsou také jen výjimečně zařazování do klinických studií. Za poslední dvě dekády bylo dosaženo podstatného zlepšení léčebných výsledků u pacientů s NHL, které je dáno jednak zavedením monoklonálních protilátek a také úvodních intenzivních režimů. Na druhou stranu, poměrně málo je známo o účinnosti...

Přehledové články

Maligní melanom, incidence, rizikové faktory a jeho časná diagnostika

Malignant melanoma, incidence, risk factor and early diagnosis

Ondřej Kodet, Ivana Krajsová

Onkologie 2017: 11(3): 138-143

Incidence primárního kožního melanomu v populaci neustále stoupá a za posledních 40 let dosáhla prakticky čtyřnásobných hodnot. Představuje tak obrovský zdravotnický, ale i socioekonomický problém. Dlouhodobé přežívání pacientů s melanomem je významně závislé na diagnostice melanomu v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění. Cílená preventivní vyšetření pomáhají efektivně sledovat rizikovou část populace s tendencí o diagnostiku melanomu právě v těchto prognosticky příznivějších stadiích. Nezanedbatelnou úlohu v prevenci melanomu sehrává i edukace populace a dostupnost základního dermatoonkologického vyšetření.

Thymomy a karcinomy thymu

Thymomas and thymic carcinomas

Eva Sedláčková

Onkologie 2017: 11(3): 144-147

Thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, s nimiž se onkolog běžně nesetkává. V článku je shrnuta epidemiologie, diagnostika, klasifikace, terapie a dispenzarizace epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných ESMO doporučení (1) a vlastních 37letých zkušeností.

Komentáře

Chronická myeloidní leukemie – studie bosutinib v druhé linii léčby: 4leté sledování

Chronic myeloid leukaemia – second line therapy bosutinib: 4-year follow up

Lucia Vráblová, Edgar Faber

Onkologie 2017: 11(3): 134-137

Bosutinib je duální SRC/ABL1 inhibitor tyrozinové kinázy (TKI), který je indikován u dospělých pacientů s Ph pozitivní chronickou myeloidní leukemií (CML) rezistentních/netolerujících předchozí terapii. Text obsahuje komentář studie Tima Brümmendorfa a kol. publikovanou v roce 2016 v British Journal of Haematology zaměřenou na analýzu faktorů ovlivňujících dlouhodobou účinnost a toleranci bosutinibu pacientů v chronické fázi onemocnění rezistentních či netolerujících terapii imatinibem.

Sdělení z praxe

Refrakterní lymfom z plášťové zóny u staršího nemocného – popis případu

Refractory mantle cell lymphoma in elderly patient – case report

Alice Sýkorová, David Belada

Onkologie 2017: 11(3): 149-153

Úvod: Lymfom z buněk pláště („mantle cell lymphoma“ – MCL) se řadí ke zralým B–lymfoproliferacím a tvoří v Evropě asi 6–8 % všech B-ne-Hodgkinových lymfomů. Diagnóza je založena na histologickém vyšetření uzliny nebo kostní dřeně. Na molekulární úrovni má charakteristickou přítomnost translokace t(11;14)(q13;q32), která je přítomna u 95 % případů. Onemocnění může probíhat indolentně, ale v běžné klinické praxi má většina nemocných agresivní formu. I v současné době je tento typ lymfomu považován za prakticky nevyléčitelné onemocnění (s výjimkou alogenní transplantace) a často dochází k opakovaným relapsům či k progresi...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.