Onkologie, 2018, číslo 1

reklama

Úvodník

Slovo úvodem

prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Onkologie 2018: 12(1): 3

Hlavní téma

Postavení FDG PET/CT v managementu maligního melanomu

The role of FDG PET/CT in the management of malignant melanoma

David Zogala

Onkologie 2018: 12(1): 7-11

Pozitronová emisní tomografie (PET/CT) s 18F-fluorodeoxyglukózou (FDG) se v onkologické praxi zařadila mezi dobře etablované zobrazovací
metody. Maligní melanom (MM) patří mezi nádory, u kterých ve většině případů prokazujeme vysokou FDG-aviditu. FDG PET/
CT má v diagnostice kožního maligního melanomu největší přínos u pokročilých stadií (tedy III/IV dle AJCC), a to v primárním stagingu
a restagingu. FDG PET/CT je též možno využít při klinické suspekci na relaps onemocnění. K hodnocení léčebné odpovědi (zejména
pro nové terapeutické modality – imunoterapii, inhibici kináz) jsou v současné době k dispozici jen ojedinělé studie,...

Pokrok v léčbě mozkových metastáz u pokročilého melanomu

Progress in the treatment of cerebral metastases in advanced melanoma

Eugen Kubala

Onkologie 2018: 12(1): 12-16

Mozkové metastázy u generalizovaného melanomu představují významný léčebný problém současné onkologie. V roce
2017 byly publikovány tři významné práce zabývající se touto problematikou. Studie COMBI MB využila poznatků již dříve
publikovaných zkušeností studie BREAK MB a u pacientů s prokázanou BRAF mutací použila k léčbě pacientů s mozkovými
metastázami kombinaci BRAF a MEK inhibitorů. Výsledky prokázaly vysokou účinnost této léčby. Bylo dosaženo 58% ORR
u asymptomatických nepředléčených pacientů proti 39,2 % ORR u pacientů léčených monoterapií s dabrafenibem. Další
možností je léčba imunoterapií s použitím anti PD1 a anti...

Agresivní chování nízce rizikového melanomu vulvy – od excize po totální exenteraci pánve

Aggressive behaviour of a low-risk vulvar melanoma: from excision to total pelvic exenteration

Yvetta Vantuchová, Libor Ševčík

Onkologie 2018: 12(1): 17-20

Předmětem sdělení je případ pacientky, u níž byl ve 47 letech radikálně excidován amelanotický melanom vulvy stadia IA, bez
přítomnosti rizikových histologických parametrů. Přesto u ní došlo v průběhu 9 let k osmi lokálním recidivám, které si nakonec
vyžádaly provedení totální pelvické exenterace. Pro zvýšení rizika lokálních rekurencí hrály s největší pravděpodobností významnou
úlohu prvotní opakované biopsie nádoru. Po 10 letech došlo k lymfogennímu metastazování do pelvických lymfatických
uzlin. V léčbě nádoru byly využity všechny léčebné modality, které umožnily pacientce nezvykle dlouhé přežívání při zachování
dobré kvality...

Kompletní léčebná odpověď po anti-PD1 terapii u pacientky s pokročilým melanomem a rezistencí na cílenou terapii BRAF inhibitory

Complete therapeutic response to anti-PD1 therapy in patient with advanced melanoma and resistance to targeted therapy of BRAF inhibitors

Ondřej Kodet, Kristýna Němejcová, Lukáš Lacina, Ivana Krajsová

Onkologie 2018: 12(1): 21-24

Tento klinický případ popisuje pacientku s metastatickým melanomem, která progredovala po prvním měsíci cílené terapie BRAF
a MEK inhibitory. Terapeutický efekt se dostavil krátce po zahájení terapie anti-PD1 pembrolizumabem s kompletní terapeutickou
odpovědí po 4 měsících terapie, která nyní trvá již 30 měsíců. V diskuzi jsou popsány možné mechanismy tzv. primární rezistence
cílené terapie BRAF inhibitory.

Přehledové články

Onkofertilita – perspektivy a komplikace

Oncofertility – perspectives and complications

Igor Crha, Martin Huser, Jana Žáková

Onkologie 2018: 12(1): 25-28

Současné metody asistované reprodukce je možné využít pro ochranu reprodukce onkologických pacientů. Základem je dobrá
informovanost a spolupráce onkologů s centrem asistované reprodukce, které je schopné zajistit potřebné výkony včetně operačních.
Pro ochranu reprodukce mužů je základem kryokonzervace spermatu. U žen je možné využít blokádu ovarií analogy
gonadoliberinu, ovariální stimulaci s odběrem a zamrazením oocytů nebo embryí, případně odběr a kryokonzervaci kůry ovarií
s její následnou autotransplantací.

Význam L1CAM jako prognostického faktoru u karcinomu endometria

The role of L1CAM as a prognostic factor in endometrial cancer

Jaroslav Klát, Aleš Mladěnka, Eva Matejková

Onkologie 2018: 12(1): 29-31

Cíl studie: Podat přehled současné literatury zabývající se významem přítomnosti L1cell adhesion molecule (L1CAM) u pacientek
s endometriálním karcinomem.
Metodika: Vyhledávání relevantních studií zaměřených na endometriální karcinom a L1CAM pomocí databáze MEDLINE pomocí
slov: endometrial cancer AND L1CAM v časovém rozmezí od roku 2000 do září 2017.
Závěr: L1CAM je nezávislý prognostický faktor pro zhoršené celkové přežití, progresi nemoci a je spojen s pokročilým onemocněním
a high-risk histologií karcinomu endometria. Možnost využití L1CAM jako předoperačního stratifikačního faktoru pro provedení
systematické lymfadenektomie,...

Sdělení z praxe

Axitinib ve druhé linii léčby metastatického renálního karcinomu

Axitinib in the second-line treatment of metastatic renal cell carcinoma

Ondřej Fiala, Ondřej Šorejs, Tomáš Svoboda, Jindřich Fínek

Onkologie 2018: 12(1): 34-37

Východiska: Renální karcinom (RCC) představuje nejčastější maligní nádor ledvin u dospělých, jehož incidence dlouhodobě
významně narůstá. Axitinib je antiangiogenní multikinázový inhibitor druhé generace blokující kinázovou aktivitu VEGFR 1,
VEGFR 2, VEGFR 3, PDGFR a c-KIT. Efektivita a bezpečnost axitinibu ve druhé linii léčby metastatického RCC byly potvrzeny v několika
klinických studiích.
Kazuistika: 70letý muž s vícečetnou generalizací RCC byl, po selhání léčby sunitinibem v první lini, léčen axitinibem s velmi
dobrým efektem. Při druholiniové léčbě axitinibem bylo dosaženo parciální regrese nálezu a přežití bez progrese...

High-grade gangliogliom jako sekundární glioneurální nádor mozku u mladého dospělého

High-grade ganglioglioma as the secondary glioneural brain tumor in a young adult

Renata Emmerová, Jana Luxemburgová, Tomáš Jirásek, Gabriela Šimonová, Josef Zámečník

Onkologie 2018: 12(1): 38-41

Gangliogliom patří do skupiny vzácných smíšených glioneurálních nádorů, které vykazují diferenciaci jak gliových buněk, tak neuronů
(zralých ale dysmorfních). Podle některých teorií vznikají z prekurzorových kmenových buněk, kdy gliové elementy mohou maligně
transformovat. Typicky se jedná o low grade gliom obsahující zřetelné gangliocytární elementy. Makroskopicky je nádor lokalizován
obvykle povrchově a často expanduje do kortexu, obsahuje solidní i cystickou porci, kalcifikace, zřídka hemoragie a nekrózy.
Mikroskopicky se jedná o směs dysplastických neuronálních buněk a gliálních elementů, nejčastěji astrocytů, které tvoří proliferující

Pro sestry

Úloha sestry v ošetřovatelské péči o dítě během chemoterapie

The nurse’s role in caring for a child during chemotherapy

Eva Cimbálníková, Iva Brabcová

Onkologie 2018: 12(1): 42-46

Cílem předkládaného článku je popsat úlohu sestry v průběhu ošetřovatelské péče o dítě během chemoterapie. Článek se zaměřuje
na stěžejní činnosti sestry, které jsou pro dětskou onkologii charakteristické a orientují se na ošetřovatelské problémy vzniklé
v souvislosti s vedlejšími účinky chemoterapie. Studie je zpracována jako teoretická přehledová práce. K dosažení stanoveného
cíle bylo použito kvalitativní výzkumné šetření s využitím techniky sekundární analýzy relevantních zdrojů. Obrazové přílohy byly
získány na Klinice dětské onkologie ve Fakultní dětské nemocnici Brno. Dětská onkologie je obor, který se stal nedílnou součástí


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.