reklama

Onkologie 2016: 10(2): 66-71

Primární kožní lymfomy: současný pohled na vzácná hemato-onkologická onemocnění

Jindřich Polívka
I. interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnóza kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. Přehledový článek si klade za cíl představit současný pohled na diagnostický a léčebný přístup k primárním kožním lymfomům, více se zaměřuje na mycosis fungoides a Sézary syndrom.

Klíčová slova: kožní lymfomy, mycosis fungoides, Sézary syndrom

Primary cutaneous lymphomas: current view of rare hematologic malignancies

Primary cutaneous lymphomas are rare and heterogenous group of lymphoproliferative disorders involving the skin. The diagnosis of primary cutanous lymphomas require the intergration of clinical and histopathologic data. Treatment depends on the subtype of cutaneous lymphoma and clinical stage of the disease. Treatment requires a multidisciplinary approach. Review article aims to present the current view of the diagnostic and therapeutic approach to primary cutaneous lymphomas, is more focused on mycosis fungoides and Sézary syndrome.

Keywords: cutaneous lymphomas, mycosis fungoides, Sézary syndrome

Zveřejněno: 1. květen 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.