Onkologie 2016: 10(3): 114-119

Myelodysplastický syndrom v roce 2016

Jaroslav Čermák
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje v současné době intenzivně zkoumanou skupinu klonálních onemocnění krvetvorby. V poslední době je hlavní pozornost v problematice MDS věnována hledání nových prognostických faktorů, jež by měly upřesnit vyhledávání rizikové skupiny nemocných, zejména u časných forem MDS. Tito nemocní by vzhledem k přítomnému riziku závažných komplikací či rychlé progrese do akutní myeloidní leukemie měli být již v počátečních stadiích choroby indikováni k intenzivní léčbě včetně transplantace krvetvorných buněk. Nové léčebné přístupy jsou pak u nemocných s časnou formou MDS zaměřeny na korekci inefektivní hematopoézy, u nemocných s pokročilým MDS jsou zejména hledány možnosti, jak cílenou léčbou snížit riziko relapsu v potransplantačním období.

Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, klasifikace, diagnostika, prognóza, léčba

Myelodysplastic syndromes in 2016

Myelodysplastic syndromes (MDS) represent a group of clonal disorders hematopoiesis of a great current scientific interest. Identification of new prognostic factors should more precisely define a subgroup of high risk patients within a group of patiens with early disease with generally good prognosis. These patients should be indicated for intensive treatment including stem cell transplantation early after diagnosis. New treatment approaches to early MDS include correction of ineffective eythropoiesis, in patiens with advanced disease, clinical research is focused on targeted treatment that might decrease a risk of relapse after transplantation.

Keywords: myelodysplastic syndromes, classification, diagnosis, prognosis, treatment

Zveřejněno: 1. červen 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.