reklama

Předplatné časopisu Onkologie na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Onkologie na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

Thymomy a karcinomy thymu

Eva Sedláčková

Thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, s nimiž se onkolog běžně nesetkává. V článku je shrnuta epidemiologie, diagnostika, klasifikace, terapie a dispenzarizace epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných ESMO doporučení (1) a vlastních 37letých zkušeností.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Ne-Hodgkinovy lymfomy v seniorském věku

Andrea Janíková

Stárnutí populace je spojeno se zvyšující se incidencí ne-Hodgkinových lymfomů (NHL), které povede i k větší potřebě léčby u starších (> 65 let) a velmi starých osob (> 80 let). Starší pacienti představují skupinu se značnými léčebnými obtížemi kvůli přidruženým onemocněním a poměrně zúženému spektru léčebných možností. Straší pacienti (> 80 let) jsou také jen výjimečně zařazování do klinických studií. Za poslední dvě dekády bylo dosaženo podstatného zlepšení léčebných výsledků u pacientů s NHL, které je dáno jednak zavedením monoklonálních protilátek a také úvodních intenzivních režimů. Na druhou stranu, poměrně málo je známo o účinnosti intenzivní i alternativní léčby u seniorů. V následujícím sdělení shrnujeme dostupná data jednak z obecného pohledu (specifika stárnoucího pacienta, stárnutí populace v ČR, distribuce lymfomů v seniu), jednak se u nejčastějších podtypů snažíme shrnout data z klinických studií a formulovat alespoň rámcová doporučení.

Vybrané články

Nemalobuněčné karcinomy plic - koncertantní novinky v diagnostice i terapii

Miloš Pešek

Primární kožní lymfomy: současný pohled na vzácná hemato-onkologická onemocnění

Jindřich Polívka

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnóza kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. Přehledový článek si klade za cíl představit současný pohled na diagnostický a léčebný přístup k primárním kožním lymfomům, více se zaměřuje na mycosis fungoides a Sézary syndrom.

¨ESMO 2015: Co nového v léčbě mCRC

Jan Bauer

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.