reklama

Připravujeme do Onkologie 4 / 2017

Hlavní téma – Přístupy v léčbě karcinomu prsu

Z dalších článků:

Současné možnosti léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře

Možnosti intervence vybraných gastrointestinálních potíží provázejících onkologická onemocnění

Osteosarkom

Chirurgická léčba a rekonstrukce karcinomu hypopharyngu

Fyzioterapie u pacientky po ablaci prsuZ posledního čísla

Maligní melanom, incidence, rizikové faktory a jeho časná diagnostika

Ondřej Kodet1, 2, 3, Ivana Krajsová1

Incidence primárního kožního melanomu v populaci neustále stoupá a za posledních 40 let dosáhla prakticky čtyřnásobných hodnot. Představuje tak obrovský zdravotnický, ale i socioekonomický problém. Dlouhodobé přežívání pacientů s melanomem je významně závislé na diagnostice melanomu v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění. Cílená preventivní vyšetření pomáhají efektivně sledovat rizikovou část populace s tendencí o diagnostiku melanomu právě v těchto prognosticky příznivějších stadiích. Nezanedbatelnou úlohu v prevenci melanomu sehrává i edukace populace a dostupnost základního dermatoonkologického vyšetření.

Léčba starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Martin Šimkovič, Monika Motyčková, Pavel Vodárek, Lukáš Smolej

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je převážně onemocněním starších osob. S tím je spojen zvýšený výskyt závažných přidružených chorob, které mohou zásadně komplikovat průběh léčby. V posledních letech byl klinický výzkum u CLL zaměřen právě na populaci starších a komorbidních pacientů. Výsledky randomizovaných studií přinesly zásadní zlepšení léčebných odpovědí a prodloužení celkového přežití. V léčbě 1. linie starších/komorbidních nemocných s CLL je aktuálně standardem chemoimunoterapie založená na kombinaci chlorambucilu s anti-CD20 monoklonální protilátkou (obinutuzumab, ofatumumab a rituximab). Další možností je léčba založená na kombinaci bendamustinu s rituximabem či režim nízkodávkovaný FCR. Nové cílené léky, které zasahují do signálních drah B-buněčného receptoru (ibrutinib a idelalisib) a do systému antiapoptotického proteinu bcl-2 (venetoklax) přinesly revoluční zlepšení zejména v léčbě relapsu CLL. Posouzení výkonnostního stavu, ledvinných funkcí, přidružených onemocnění a individuální hodnocení funkčního stavu pacienta nám může pomoci při rozhodování o strategii léčby.

Hodgkinův lymfom seniorského věku

Heidi Móciková1, Alice Sýkorová2, Jana Marková1

Hodgkinův lymfom (HL) je vyléčitelné nádorové onemocnění u 80 % až 90 % mladších pacientů, ale prognóza starších pacientů nad 60 let je výrazně horší. Starší pacienti představují 10–20 % ze všech případů HL. V důsledku horšího celkového zdravotního stavu a dalších přidružených onemocnění je jejich tolerance chemoterapie výrazně nižší ve srovnání s mladšími pacienty s nutností redukce dávek chemoterapie. Na základě literárních údajů a dat z českého registru HL jsou v článku shrnuty doporučení léčby, možná toxicita a prognóza pacientů v seniorském věku. V současnosti se i u starších pacientů zkouší nové léky samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií s cílem zvýšit účinnost a omezit nežádoucí účinky léčby.

Vybrané články

Zkušenosti s léčbou pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu ve FN Motol

Petra Pokorná

V léčbě karcinomu prsu dochází v posledních letech k významným pokrokům, které vedou ke zlepšení prognózy pacientek a k prodloužení jejich celkového přežití. U selektované skupiny pacientek s metastazujícím HER2 pozitivním karcinomem prsu byly do praxe zařazeny dva nové preparáty, a to pertuzumab (v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií) a konjugát protilátky a cytostatika – trastuzumab emtansin. Dosavadní zkušenosti z klinické praxe potvrdily bezpečnost obou preparátů i profit pro pacientky.

Komplikace léčby kolorektálního karcinomu

Miroslav Zavoral, Tomáš Grega, Štěpán Suchánek

Léčba kolorektálního karcinomu (KRK) vyžaduje multidisciplinární přístup s účastí gastroenterologa, chirurga, patologa, onkologa a radiologa. Možnosti léčby jsou závislé na stadiu nemoci, celkovém stavu pacienta a také molekulární charakteristice nádoru. V rámci předoperační péče se léčebné postupy u karcinomu konečníku mírně liší od léčby karcinomu tlustého střeva. V případě metastatického KRK jsou možnosti léčby jednotné, použití kombinace chirurgické a cílené systémové léčby. Každá léčebná modalita KRK je zatížená rizikem komplikací. Proto je nezbytné s každým pacientem probrat prospěch a rizika navrhované léčby. Prezentujeme dvě kazuistiky pacientů s KRK, u kterých léčba vedla k dosažení remise i za cenu významných komplikací.

Doporučené diagnostické a léčebné postupy u NSCLC stadia III

Gabriela Krákorová

Stadium III nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) má nízké 5leté přežití (méně než 30 %). Abychom měli reálnou šanci zlepšit přežití nemocných, je nutné dodržet kvalitní staging a použít kvalitní léčbu. V rámci stagingu je důležité přesně určit postižení regionálních mízních uzlin a vyloučit generalizaci. Pro staging regionálních uzlin je doporučeno použití PET/CT trupu (pozitronové emisní tomografie/výpočetní tomografie). Pozitivní nálezy, měnící stadium, je doporučeno biopticky verifikovat. Indikace léčby je vždy přísně individuální, ideálně v rámci multidisciplinárních týmů; používáme léčbu multimodální, s využitím více léčebných metod (chemoterapie, radioterapie, operace). Nadějným příslibem do budoucna je pro nemocné se stadiem III imunoterapie.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.