reklama

Z posledního čísla

Refrakterní lymfom z plášťové zóny u staršího nemocného – popis případu

Alice Sýkorová, David Belada

Úvod: Lymfom z buněk pláště („mantle cell lymphoma“ – MCL) se řadí ke zralým B–lymfoproliferacím a tvoří v Evropě asi 6–8 % všech B-ne-Hodgkinových lymfomů. Diagnóza je založena na histologickém vyšetření uzliny nebo kostní dřeně. Na molekulární úrovni má charakteristickou přítomnost translokace t(11;14)(q13;q32), která je přítomna u 95 % případů. Onemocnění může probíhat indolentně, ale v běžné klinické praxi má většina nemocných agresivní formu. I v současné době je tento typ lymfomu považován za prakticky nevyléčitelné onemocnění (s výjimkou alogenní transplantace) a často dochází k opakovaným relapsům či k progresi lymfomu. Pokud se onemocnění chová jako primárně progredující (PP) (cca 10 % nemocných), prognóza je značně nepříznivá a medián přežití je odhadován na 1–2 roky. Popis případu: Autoři prezentují případ nemocného s primárně progredujícím MCL diagnostikovaným v květnu roku 2012. 67letý muž byl léčen v 1. linii režimem R-CHOP v alternaci s R-ARA-C (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin a prednison/ rituximab, cytosin-arabinosid). Z důvodu primární progrese byl nemocný v listopadu 2012 zařazen do klinického hodnocení fáze 2 MCL-002-SPRINT a byl randomizován do experimentální skupiny s lenalidomidem. Léčba lenalidomidem byla provázena myelotoxicitou s nutností úpravy dávky léku a nakonec byla léčba z tohoto důvodu ukončena v prosinci 2014. I když byl v dané studii medián období do progrese při léčbě lenalidomidem 8,7 měsíců, parciální remise u tohoto nemocného trvala i při léčbě minimálními dávkami lenalidomidu 2 roky (24 měsíců). Pro následnou progresi v únoru 2015 byl v další léčebné linii podáván ibrutinib. Přes úvodní dosažení parciální remise došlo k následné progresi v září 2015 a nemocný byl léčen kombinací ARA-C s kortikoidy do doby, než byl zdravotní pojišťovnou schválen bendamustin. Na léčbě bendamustinem v kombinaci s rituximabem však onemocnění dále progredovalo a pro vyčerpané léčebné možnosti byla zahájena paliativní léčba v prosinci 2015. Nemocný umírá na progresi lymfomu za 3 roky a 8 měsíců od stanovení diagnózy. Závěr: Popis případu poukazuje na důležitost zařazování starších nemocných s relabujícím/refrakterním onemocněním do klinických hodnocení s možností nových terapeutických přístupů pro neuspokojivé výsledky dosavadní léčby. Některé nové léky – tzv. „malé molekuly“ – typu lenalidomidu a ibrutinibu, které jsou již nyní používány v běžné praxi, dávají naději na zlepšení osudu nemocných s tímto lymfomem.

Thymomy a karcinomy thymu

Eva Sedláčková

Thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, s nimiž se onkolog běžně nesetkává. V článku je shrnuta epidemiologie, diagnostika, klasifikace, terapie a dispenzarizace epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných ESMO doporučení (1) a vlastních 37letých zkušeností.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Vybrané články

Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga

Zdeněk Kala, Vladimír Procházka, Tomáš Grolich, Vladimír Čan, Lenka Ostřížková, Vlastimil Válek, Pavel Šlampa

Moderní trendy v léčbě kolorektálního karcinomu vycházejí z již osvědčených léčebných strategií. Do praxe jsou postupně zaváděny nové chirurgické techniky (transanální resekce, hodnocení prokrvení tkání pomocí indocyaninové zeleně, orgány šetřící postupy), jsou modifikovány postupy dosud používané (například Liver First resekce) a hledají se nové molekuly pro onkologickou systémovou léčbu. Všechny nové metody a postupy jsou podrobovány pečlivému vědeckému hodnocení. Multimodální a multidisciplinární přístup v léčbě kolorektálního karcinomu přináší určitě pozitiva pro nemocného, ale zároveň klade velké nároky na dokonalé načasování jednotlivých fází léčby a souhru všech zainteresovaných lékařských odborností. Léčba jednotlivých stadií kolorektálního karcinomu se více přizpůsobuje stavu pacienta a fázi onemocnění, ve kterém je nemoc diagnostikována – individualizace léčby (tailored therapy – léčba šitá na míru).

Karcinom prsu chronické onemocnění? – Anti HER2 terapie

Markéta Pospíšková, Milan Kohoutek

Generalizovaný karcinom prsu je až na vzácné případy nevyléčitelné onemocnění. Díky novým znalostem o biologii nádorů, které přinesly do léčby nové terapeutické možnosti, došlo k signifikantnímu prodloužení přežití u určitých imunofenotypů karcinomu prsu. Především zařazením anti HER2 léčby (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtasin, lapatinib) došlo k prodloužení hrubého přežití u pacientek s amplifikací HER2 až na 56 měsíců. Stále se ale jedná o inkurabilní onemocnění a je nutné, kromě snahy o prodloužení přežití, myslet hlavně na zlepšení či alespoň zachování kvality života pacienta.

Kazuistika pacienta s metastazujícím maligním melanomem léčeným pembrolizumabem

Alena Fialová, Monika Arenbergerová

Východiska: Prognóza pacientů s maligním melanomem je nepříznivá. Léčba pembrolizumabem vede k prodloužení doby života. Popis případu: Pacient s metastazujícím maligním melanomem ve stadiu IV s negativní mutací BRAF léčený pembrolizumabem s kompletní léčebnou odpovědí. Závěr: Naše kazuistika poukazuje na dobrou léčebnou odpověď při léčbě pembrolizumabem.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.