reklama

Připravujeme do Onkologie 4 / 2017

Hlavní téma – Přístupy v léčbě karcinomu prsu

Z dalších článků:

Současné možnosti léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře

Možnosti intervence vybraných gastrointestinálních potíží provázejících onkologická onemocnění

Osteosarkom

Chirurgická léčba a rekonstrukce karcinomu hypopharyngu

Fyzioterapie u pacientky po ablaci prsuZ posledního čísla

Thymomy a karcinomy thymu

Eva Sedláčková

Thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, s nimiž se onkolog běžně nesetkává. V článku je shrnuta epidemiologie, diagnostika, klasifikace, terapie a dispenzarizace epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných ESMO doporučení (1) a vlastních 37letých zkušeností.

Léčba starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Martin Šimkovič, Monika Motyčková, Pavel Vodárek, Lukáš Smolej

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je převážně onemocněním starších osob. S tím je spojen zvýšený výskyt závažných přidružených chorob, které mohou zásadně komplikovat průběh léčby. V posledních letech byl klinický výzkum u CLL zaměřen právě na populaci starších a komorbidních pacientů. Výsledky randomizovaných studií přinesly zásadní zlepšení léčebných odpovědí a prodloužení celkového přežití. V léčbě 1. linie starších/komorbidních nemocných s CLL je aktuálně standardem chemoimunoterapie založená na kombinaci chlorambucilu s anti-CD20 monoklonální protilátkou (obinutuzumab, ofatumumab a rituximab). Další možností je léčba založená na kombinaci bendamustinu s rituximabem či režim nízkodávkovaný FCR. Nové cílené léky, které zasahují do signálních drah B-buněčného receptoru (ibrutinib a idelalisib) a do systému antiapoptotického proteinu bcl-2 (venetoklax) přinesly revoluční zlepšení zejména v léčbě relapsu CLL. Posouzení výkonnostního stavu, ledvinných funkcí, přidružených onemocnění a individuální hodnocení funkčního stavu pacienta nám může pomoci při rozhodování o strategii léčby.

Akutní myeloidní leukemie po předchozí protinádorové léčbě

Tomáš Szotkowski, Martin Čerňan, Jaromír Hubáček, Milena Holzerová, Tomáš Papajík

Dosažené pokroky v protinádorové léčbě jsou do jisté míry vykoupeny výskytem jejích nežádoucích účinků. K nejzávažnějším patří tzv. s léčbou související akutní myeloidní leukemie. Nárůst jejich incidence je v současnosti jedním z nejrychlejších mezi nádorovými chorobami. Příčiny vzniku nejsou přesně objasněny, předpokládá se účast několika patogenetických mechanismů. Prognóza těchto onemocnění je obecně velmi nepříznivá, na čemž se podílí jak toxicita předchozí protinádorové léčby, tak i nepříznivý biologický charakter leukemie. Volba léčebného přístupu závisí na celkovém stavu nemocného a na genetické prognóze konkrétního onemocnění. Pro většinu nemocných je jedinou potenciálně kurativní metodou léčby alogenní transplantace krvetvorných buněk. Snížení rizika vzniku těchto komplikací a rozšíření jejich léčebných možností patří k důležitým aktuálním úkolům onkologie a hematologie.

Vybrané články

Léčba karcinomu laryngu

Miloslav Pála

Základním cílem v léčbě karcinomu laryngu je trvalé odstranění nádoru při zachování laryngeálních funkcí. Časný karcinom laryngu (klinické stadium I a II) léčíme šetřícím chirurgickým výkonem nebo samostatnou definitivní radioterapií. Randomizované studie položily základ larynx záchovných postupů 1. a 2. generace u lokoregionálně pokročilého onemocnění (klinické stadium III a IV) s využitím kombinace radioterapie a chemoterapie. Larynx záchovné protokoly zajišťují obdobnou kontrolu nádorového onemocnění jako chirurgický výkon a umožňují vysokému počtu pacientů vyhnout se mutilujícím následkům chirurgické léčby.

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice

Jana Skřičková, Kateřina Fröhlich, Matyáš Kuhn, Zbyněk Bortlíček, Karel Hejduk, Miloš Pešek, Vítězslav Kolek, Ivona Grygárková, Leona Koubková, Markéta Černovská, Marcela Tomíšková, Jaromír Roubec, Libor Havel, František Salajka, Milada Zemanová; 10, Helena Čoupková; 11, Dimka Sixtová; 12, Monika Šatánková, Miloslav Marel

Karcinom plic zaujímá přední místa jak v incidenci, tak v mortalitě nádorových onemocnění celosvětově i v České republice. V posledních letech zaznamenala léčba NSCLC prudký rozvoj. Již v době stanovení diagnózy je snahou co nejpřesněji určit morfologickou diagnózu a pokud je to indikováno, provést genetické testování. Toto platí především o nedlaždicobuněčných NSCLC. V roce 2013 byla publikovaná účinnost a bezpečnost pokračovací udržovací léčby (continuation maintenace) monoterapií pemetrexedem a díky pozitivnímu výsledku je tato léčba možná od května 2013 v České republice. V naší práci prezentujeme soubor 134 hodnocených pacientů, kteří absolvovali výše uvedenou léčbu. V reálné klinické praxi v České republice bylo dosaženo léčbou pemetrexedem v pokračovací udržovací léčbě lepších výsledků než v registrační studii a léčba byla velmi dobře snášena. Zatím medián celkového přežití (OS) byl stanoven na 23,5 měsíce.

Maligní melanom, incidence, rizikové faktory a jeho časná diagnostika

Ondřej Kodet1, 2, 3, Ivana Krajsová1

Incidence primárního kožního melanomu v populaci neustále stoupá a za posledních 40 let dosáhla prakticky čtyřnásobných hodnot. Představuje tak obrovský zdravotnický, ale i socioekonomický problém. Dlouhodobé přežívání pacientů s melanomem je významně závislé na diagnostice melanomu v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění. Cílená preventivní vyšetření pomáhají efektivně sledovat rizikovou část populace s tendencí o diagnostiku melanomu právě v těchto prognosticky příznivějších stadiích. Nezanedbatelnou úlohu v prevenci melanomu sehrává i edukace populace a dostupnost základního dermatoonkologického vyšetření.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.