reklama

Časopis přijímá příspěvky do následujících rubrik

Přehledové články

Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Maximální rozsah rukopisu je do 8 stran s nejvíce šesti obrázky (grafy). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je po dohodě s redakcí možné rozdělit příspěvek do několika částí. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití.

Hlavní téma

Přehledové články na určité téma. Rozsah – viz přehledový článek, jehož zaměření a rozsah určí editor hl. tématu.

Sdělení z praxe (kazuistika)

Maximální rozsah rukopisu je 6 stran. Vítaná je názorná obrazová dokumentace.

Ve zkratce

Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací. Maximální rozsah rukopisu je 5 stran.

Informace

Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné. Maximální rozsah rukopisu je 3 strany.

Farmakologický profil

Informace o konkrétním léku. Struktura článků v rubrice: zařazení do skupiny léků, chemická struktura, mechanizmus účinku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce. Maximální rozsah rukopisu je 5 stran.

Komentáře

Krátké diskuzní příspěvky na akuální téma, maximální rozsah rukopisu je 2 strany.

Zpracování rukopisu

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů, přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučený typ písma Times New Roman, velikosti 12
 • řádkování 1,5
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavců, nikoliv na konci každého řádku
 • článek čleňte na menší přehlednější úseky s nadpisy
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1a 0 od písmen l a O
 • závorky používejte kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte jednotky soustavy SI
 • zkratky vždy při prvním uvedení vysvětlete, nepoužívejte zkratky v nadpisu
 • zdomácnělé cizí výrazy pište buď v souladu s pravidly českého pravopisu, nebo v původní latinské podobě
 • používejte maximálně 3 úrovně titulků, které rozlišujte nejlépe pomocí stylů v MS Word (Nadpis 1, Nadpis 2...). Titulky nečíslujte.

Náležitosti rukopisu

1. Výstižný název práce (korespondující s obsahem), jména a příjmení všech autorů včetně pracovišť. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu a e-mailové adresy (součástí článku je zveřejnění korespondenčních kontaktů na autora).

2. Souhrn Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 15 řádků (mimo rubrik Informace, Komentáře).

3. Klíčová slova v rozsahu 3–6, mimo rubriky Informace, Ptáte se - odpovídáme (doporučeno použít ze seznamu hesel Index Medicus).

4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov.

5. Vlastní text
Text přehledového článku se rozděluje do oddílů: úvod, dílčí části uvedené nadpisy, závěr. Kazuistika (Sdělení z praxe) musí obsahovat úvod, ve kterém se specifikuje problematika na základě citací aktuální literatury. Text popisující případ je třeba psát celými větami. Další důležité části struktury kazuistiky jsou Diskuze a Závěr. Jiné typy článků, jako např. editorial, krátká sdělení, vyžadují jiné členění. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů. Nepoužívejte raději automatické opravy textu

6. Obrazové přílohy
Očíslované a s popisem legend v textu, posílejte jako přílohy raději zvlášť a v co nejlepší kvalitě vzhledem k tisku. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu. Jsou přijímány všechny běžně používané formáty obrázků. V případě značné velikosti souboru jej lze zaslat přes úschovnu. Je možno kontaktovat grafickou redakci a domluvit se na individuální úpravě obrazových příloh. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a zajistit si písemný souhlas držitele výhradního práva.

7. Seznam literatury
Citace očíslujte, odkazy v textu uvádějte číslem citace v kulatých závorkách. Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Doporučujeme rozsah do 20 citací. „Osobní sdělení“, „nepublikovaná pozorování“ uvádějte v závorce přímo v textu a neuvádějte v seznamu literatury. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“, autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, nepublikovaná pozorování, osobní oznámení apod. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání.

PŘÍKLADY CITACÍ

Článek v časopise:

Kračmarová R. Komplikace varicely v dětském věku. Pediatr. praxi. 2016; 17(3): 137–140.

Autor. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu, rok; ročník (číslo/sešit) a strana od–do.


Hnízdil L, Procházková I, Jedlička V, et al. Adenom příštitného tělíska. Onkologie 2013; 7(5): 252-255.

Více než 3 autoři –  uveďte první 3 autory, následované et al.

Monografie:

Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986: 419 s.

Autoři. Název.(Vedlejší názvy). Místo: nakladatel, rok: počet stran.

Kapitola v monografii:

Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307–1333.

Sborníky:

Šmajsová Buchtová B, Kulhavý V, Procházka J a kol. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25. 26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Tvůrce. Název sborníku. (Vedlejší názvy. Další tvůrce.) Místo: nakladatel, rok.

Odkaz na online knihy, monografické dokumenty:

Čapek K. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 5-8-2015]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Příspěvky v online časopisech/seriálech:

Knopová M. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011; 15(6) [cit. 14-6-2011]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946.

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Online časopisy/seriály jako celek:

ElectroScope [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007 [cit. 27-6-2011]. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz

Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, vychází od [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Webové stránky (neznámý autor):

Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. [cit. 27-7-2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz

Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Příspěvky na webových stránkách:

Tichá J, Tichý M. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. [cit. 27-7-2011]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. Path: Homepage; články; 21.4.2011.

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Obrázky, grafy, tabulky (dále "obrazová dokumentace") je možno zaslat:

a) e-mailem - v elektronické podobě - fotografie - sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi, možné dodávat i barevné obrázky, grafy - originální soubor v Excelu (případně jiný tabulkový editor)(bližší informace na tel. 582 397 459, nebo e-mail: matousek@solen.cz)
b) poštou - originály, které po publikování vrátíme.
Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou zařazeny do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • Etické aspekty: podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace a byly schváleny příslušnou etickou komisí. Stejné předpisy musí respektovat i práce založená na pokusech na zvířatech.
 • Statistika: podrobně popište užité statistické metody tak, aby bylo snadné ověřit předkládané výsledky.
 • Prohlášení, že článek nebyl uveřejněný ani nabídnutý k uveřejnění v jiném časopise.

Zasílání příspěvků

 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci nebo k recenzi jinému časopisu. Tuto skutečnost uveďte v průvodním dopise. Právní vztahy vydavatelství s autorem jsou upravené ve smyslu ustanovení Autorského zákona. Veškeré uveřejněné příspěvky jsou hono­rované.
 • Jazyk příspěvků: redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině; práce bude vytištěna v jazyce, ve kterém byla dodána.
 • Korektury: redakce si vyhrazuje právo provádět drobné jazykové a stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autoři práci k provedení autorské korektury.
 • O přijetí práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě recenzního posudku (všechny recenze jsou honorované). Hlavní autor bude o přijetí či odmítnutí práce informován.
 • Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům odesílejte v elektronické podobě na adresu: zemanova@solen.cz. Práci lze poslat rovněž na CD na adresu: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: zemanova@solen.cz

 • \**SOLEN, s.r.o.\**
 • Lazecká 297/51
 • 779 00 Olomouc
 • mobil: 777 557 426

 Pokyny pro autory ke stažení ve formátu pdf.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.