reklama

Onkologie 2016: 10(4): 166-169

Lobulární karcinom prsu

Katarína Petráková
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Invazivní lobulární karcinom (ILC) je druhý nejčastější typ karcinomu prsu. Většina nádorů je grade 2, má pozitivní estrogenové receptory (ER), nízkou proliferaci a nemá amplifikaci HER2 receptoru. Prvních pět let má lepší prognózu než invazivní duktální karcinom (IDC). V době sledování 6–10 let je celkové přežití příznivější pro pacientky s IDC. Magnetická rezonance (MR) má vyšší senzitivitu pro ILC než mamografie (MG), její přínos však není jednoznačný. V neoadjuvantních studiích dosahuje ILC menší četnost pCR, která navíc nemá vliv na celkové přežití pacientek. Vysoké procento léčebných odpovědí dosahuje neoadjuvantní hormonální léčba. Adjuvantní chemoterapie je doporučována u pacientek s více než 4 pozitivními uzlinami, negativními estrogenovými receptory a grade 3.

Klíčová slova: invazivní lobulární karcinom, neoadjuvantní chemoterapie, hormonální léčba

Lobular breast cancer

Invasive lobular carcinoma (ILC) is the second most common type of breast cancer. The majority of tumours are grade 2, have positive oestrogen receptors (ER), low proliferation and no HER2 receptor amplification. During the first five years, ILC has a better prognosis than invasive ductal carcinoma (IDC). In the 6–10 year follow-up interval, the overall survival rates are more favourable for patients with IDC. Magnetic resonance imaging (MRI) has a higher sensitivity for ILC than mammography (MG); however, its benefit is not unequivocal. In neoadjuvant studies, ILC is reported to have lower pCR rates, which has no effect on the overall survival of patients. A high treatment response rate is achieved with neoadjuvant hormone therapy. Adjuvant chemotherapy is recommended in patients with more than four positive nodes, negative oestrogen receptors, and grade 3.

Keywords: invasive lobular carcinoma, neoadjuvant chemotherapy, hormone therapy

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.