reklama

Onkologie 2016: 10(5): 210-214

Perinatální neuroblastom

Pavel Mazánek
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lekařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Neuroblastom je nejčastější solidní nádor novorozeneckého věku. Typicky se prezentuje jako lokalizovaná adrenální masa, která je diagnostikována náhodně při prenatálním či postnatálním ultrazvukovém vyšetření, méně často se projeví jako hmatná abdominální masa při klinickém vyšetření. Většinu lokalizovaných adrenálních neuroblastomů v období do 6 měsíců věku dítěte je možné bezpečně zvládnout bez onkologické intervence pouze sledováním a očekáváním spontánní regrese.

Klíčová slova: neuroblastom, perinatální, ultrazvuk, sledování, spontánní regrese

Perinatal neuroblastoma

Neuroblastoma is most common solid tumor in neonatal period. It´s presented usually as a localized adrenal mass, diagnosed on prenatal or postnatal ultrasound, less frequently is diagnosed as a palpable abdominal mass during clinical examination. Vast majority of these adrenal neuroblastomas can be safely managed without any medical intervence only by meticulous observation an expectation of spontaneous regression.

Keywords: neuroblastoma, perinatal, ultrasound, observation, spontaneous regression

Zveřejněno: 1. listopad 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.