reklama

Onkologie 2016: 10(6): 275-277

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinom

Dalibor Dvořák1, Zuzana Adamová1, Tomáš Bár1, Petr Mičulka2
1 Oddělení chirurgie, Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín
2 Oddělení patologie, Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín

Angiosarkom je raritní nádor prsu. Může se jednat o primární tumor, bez jednoznačného rizikového faktoru, ale i o sekundární, který je spojován s předchozí radioterapií. Projevuje se nejčastěji jako erytém či různě zbarvený nodulární tumor. V tomto příspěvku bychom chtěli představit 70letou pacientku, u které se objevil sekundární angiosarkom poté, co absolvovala prs zachovávající výkon s radioterapií pro karcinom prsu. Tato kazuistika má upozornit na tuto vzácnou diagnózu, na kterou je třeba myslet u pacientek s rudou či lividní lézí po aktinoterapii.

Klíčová slova: angiosarkom, radioterapie, karcinom prsu

Angiosarcoma of the breast after radiotherapy and brest-conserving surgery due tumor

Angiosarcoma is a rare soft tissue tumor of the breast. It occurs in both a primary form without a known precursor, and a secondary form that has been associated to a history of irradiated breast tissue. It can present as a palpable mass or subtle erythematous lesion. We present a case of an 70-year-old woman who developed secondary angiosarcoma after undergoing breast-conserving therapy for stage I breast cancer. This case demonstrates the importance of vigilance regarding erythematous or livid breast lesions in the setting of prior local radiation.

Keywords: angiosarcoma, radiotherapy, breast cancer

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.