reklama

Onkologie 2017: 11(1): 8-10

Renesance imunoterapie v léčbě nádorů ledvin

Tomáš Büchler
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Renální karcinom (RCC) je tradičně považovaný za imunogenní malignitu. Navzdory tomu většina dosavadních imunoterapeutických strategií přinášela nemocným s generalizovaným nádorem jen malý prospěch. Nová generace imunoterapeutických léků, zejména ze skupiny checkpoint inhibitorů, ovšem v některých klinických situacích prokázala superioritu oproti standardní cílené léčbě při relativně nízké toxicitě.

Klíčová slova: karcinom ledviny, imunoterapie, nivolumab, biologická léčba

Renaissance of immunotherapy in treating kidney cancer

Renal cell carcinoma (RCC) has traditionally been considered an immunogenic malignancy. Despite this, the majority of existing immunotherapeutic strategies have brought only little benefit to patients with a generalized tumour. In some clinical settings, however, a novel generation of immunotherapeutic drugs, particularly those from the group of checkpoint inhibitors, has shown superiority over standard targeted therapy, while having relatively low toxicity.

Keywords: renal cell carcinoma, immunotherapy, nivolumab, biological therapy

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.