reklama

Onkologie 2017: 11(1): 24-28

Výživa a nádorové onemocnění

Eva Meisnerová
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nádorové onemocnění je provázeno úbytkem hmotnosti, dochází k rozvoji nutričních deficitů a vzniku malnutrice. V klinické praxi je stále opomíjena nutriční příprava před chirurgickým výkonem pro maligní onemocnění. Při pokračujícím úbytku hmotnosti a nemožnosti adekvátního perorálního příjmu při probíhající onkologické léčbě je indikována doplňková parenterální výživa. V paliativní péči je cílem nutriční podpory zvýšení kvality života.

Klíčová slova: nutriční screening, předoperační nutriční péče, enterální výživa, parenterální výživa a nutriční péče v paliativním období

Nutrition and tumour disease

Tumour diseases are accompanied by weight loss with the development of nutritional deficiency and occurrence of malnutrition. In clinical practice, nutritional preparation prior to surgery for malignant disease is still being neglected. When there is continuing weight loss and no possibility of adequate oral intake in ongoing cancer treatment, supplemental parenteral nutrition is indicated. In the palliative care setting, the goal of nutritional support is to enhance the quality of life.

Keywords: nutritional screening, preoperative nutritional care, enteral nutrition, parenteral nutrition and nutrition care in palliative period

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.