reklama

Onkologie 2017: 11(3): 128-133

Ne-Hodgkinovy lymfomy v seniorském věku

Andrea Janíková
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Stárnutí populace je spojeno se zvyšující se incidencí ne-Hodgkinových lymfomů (NHL), které povede i k větší potřebě léčby u starších (> 65 let) a velmi starých osob (> 80 let). Starší pacienti představují skupinu se značnými léčebnými obtížemi kvůli přidruženým onemocněním a poměrně zúženému spektru léčebných možností. Straší pacienti (> 80 let) jsou také jen výjimečně zařazování do klinických studií. Za poslední dvě dekády bylo dosaženo podstatného zlepšení léčebných výsledků u pacientů s NHL, které je dáno jednak zavedením monoklonálních protilátek a také úvodních intenzivních režimů. Na druhou stranu, poměrně málo je známo o účinnosti intenzivní i alternativní léčby u seniorů. V následujícím sdělení shrnujeme dostupná data jednak z obecného pohledu (specifika stárnoucího pacienta, stárnutí populace v ČR, distribuce lymfomů v seniu), jednak se u nejčastějších podtypů snažíme shrnout data z klinických studií a formulovat alespoň rámcová doporučení.

Klíčová slova: lymfomy, NHL, starší pacienti, stárnutí

NonHodgkin lymphomas in elderly patients

An aging of population is coupled with an age-associated increase in incidence of NonHodgkin lymphomas (NHL), which will lead to a greater need for management in the elderly (>65 years) as well as very elderly ( >80 years) individuals. Elderly patients represent a subgroup with higher treatment difficulties, because of comorbidities and smaller spectrum of treatment choice. Elderly patients (> 80 years) are only rarely included in the clinical trials. There is considerable improvement in clinical outcome in the NHL management over the last two decades, caused by introduction of monoclonal antibodies and intensive initial therapy. On the other hand, little is known of the effectiveness of standard and also alternative therapy options for older patients. In this review, we summarize the available data from the global perspective, and select results from clinical studies to make basic treatment recommendations.

Keywords: lymphomas, NHL, elderly patients, aging

Zveřejněno: 1. červen 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.