Onkologie 2017: 11(6): 310-313

Posuzování pracovní schopnosti a sociální aspekty péče u onkologicky nemocných

Miroslav Bosák
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obsahem tohoto příspěvku je ozřejmění posudkového hlediska a posudkových kritérií, podle kterých lékařská posudková služba
posuzuje zdravotní stav onkologicky nemocných osob pro účely přiznání dávek a služeb sociálního zabezpečení. Pro dokreslení
současné situace je příspěvek doplněn konkrétními statistickými údaji z oblasti dočasné pracovní neschopnosti, invalidity i vybraných
dávek z nepojistného systému.

Klíčová slova: lékařská posudková služba, dočasná pracovní neschopnost, povolování vycházek, invalidita, zhoubné novotvary

Work capacity assessment and social aspects of care in oncologic patients

The paper aims at elucidating the assessment viewpoint and assessment criteria used by the medical assessment service to assessthe state of health of oncologic patients for the purposes of granting benefits and social security services. In order to illustratethe current situation, the paper is supplemented with specific statistical data related to temporary work incapacity, disability, andbenefits collected from the non-insurance system.

Keywords: medical assessment service, temporary work incapacity, authorization to leave the house, disability, malignant neoplasms

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.