reklama

Onkologie 2016: 10(2): 92-97

Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Hana Binková, Pavla Urbánková, Rom Kostřica
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně

Prozánětlivé cytokiny a hormonální změny u onkologických onemocnění vyvolávají metabolické, neurologické i psychické změny, které mohou být dokonce jedním z prvních příznaků skrytě probíhajícího nádoru. Navíc může dojít k produkci různých druhů autoprotilátek a objevení se příznaků podobných autoimunitním onemocněním. Specifické změny chování vlivem prozánětlivé signalizace z periferie jsou vlastní všem savcům a mají svůj fylogenetický význam, který se vyvinul u zraněných a nemocných zvířat za účelem redistribuce energie na zahojení ran a vyléčení infekce na straně jedné, a zvýšené ostražitosti před napadením predátorem na straně druhé.

Klíčová slova: paraneoplastický příznak, syndrom nemocného chování, prozánětlivý cytokin, myalgie, nespavost, deprese

Neuromuscular symptomatology as primary manifestation of a malignant neoplasm and a phylogenetic importance

of behaviour changes induced by proinflamatory cytokines Pro-inflammatory cytokines and hormonal changes in oncological diseases induce metabolic, neurological and psychic changes which could be presented as first symptoms of an occult malignant neoplasm. Moreover, the production of several types of auto- antibodies could make symptoms similar to autoimmune diseases. Specific behaviour changes due to pro-inflammatory signals from the periphery are characteristic for all mammals and have their own phylogenetic importance, which have been developed with wounded and sick animals in order to redistribute their energy resources to facilitate healing wounds and infections on the one hand, and to induce hyper-vigilance against a future predator attack on the other hand.

Keywords: paraneoplastic symptom, sickness behaviour, pro-inflammatory cytokine, myalgia, insomnia, depression

Zveřejněno: 1. květen 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.