reklama

Onkologie 2016: 10(5): 228-230

Prognostický význam exprese proteinu p53 u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro adenokarcinom rekta

David Buka1, Josef Dvořák2, Veronika Sitorová3, Igor Richter4, Igor Sirák1, Radek Zapletal2, Zuzana Donátová2, Jana Hatlová3, René Vobořil5
1 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
2 Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova Nemocnice, Praha
3 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové
4 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
5 Chirurgická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Východiska a cíl: Tumor supresorový gen TP53 je jedním z nejčastěji mutovaných genů lidských nádorů. Cílem této studie bylo zhodnotit prognostický význam exprese produktu tohoto genu-proteinu p53 u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta.

Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií.

Výsledky: Medián exprese proteinu p53 činil 70 %. Pětileté celkové přežití (OS) podle mediánu exprese proteinu p53: p53 < 70 = 53 %, pětileté celkové přežití p53 > 70 = 57 %, logrank: p = 0,86; HR = 0,94. Pětileté přežití bez progrese (PFS) podle mediánu exprese proteinu p53: p53 < 70 = 47 %, pětileté přežití bez progrese p53 > 70 = 49 %, logrank: p = 0,92; HR = 0,97.

Závěr: Tato studie zmapovala expresi proteinu p53 u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta. V hodnoceném souboru nebyl prokázán prediktivní ani prognostický význam exprese proteinu p53, což může být způsobeno širokým spektrem faktorů, které expresi proteinu p53 ovlivňují.

Klíčová slova: karcinom rekta, radioterapie, protein p53

Prognostic significance of expression of protein p53 in rectal cancer patients treated

with postoperative adjuvant radiotherapy

Background: Tumor suppressor gene TP53 is one of the most frequently mutated genes in human tumors. The aim of the study was to assess the prognostic significance of the expression of the product of this gene-protein p53 in patients treated with postoperative adjuvant radiotherapy for locally advanced rectal adenocarcinoma.

Patients and methods: In total 59 patients with locally advanced rectal cancer were studied retrospectively.

Results: The median expression of protein p53 was 70%. Five-year overall survival according to the median expression of protein p53: p53 < 70 = 53%, five-year overall survival of p53 > 70 = 57%, logrank: p = 0,86; HR = 0,94. Five-year progression free survival (PFS) according to the median expression of protein p53: p53 < 70 = 47%, five-year progression free survival of p53 > 70 = 49%, logrank: p = 0,92; HR = 0,97.

Conclusion: The results of this study demonstrate protein p53 expression in locally advanced rectal adenocarcinoma. This study did not show predictive or prognostic significance of expression of protein p53, which can be caused by a wide range of factors which influence the expression of protein p53.

Keywords: rectal cancer, radiotherapy, angiogenesis, protein p53

Zveřejněno: 1. listopad 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.