Onkologie 2016: 10(5): 238-242

Kontrolovaný podtlak při komplikovaném hojení operační rány - kazuistika

Daniela Šimonová
Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Kazuistika popisuje proces komplikovaného sekundárního hojení operační rány u obézní diabetičky, která podstoupila abdominální operaci pro pokročilý zhoubný nádor endometria. Po vyčerpání všech možností, které nabízí standardní konzervativní postupy, byla s úspěchem využita podtlakové terapie.

Keywords: komplikace, sekundární hojení rány, podtlaková terapie

Vacuum assisted therapy of complicated surgical wounds

This case report describes process of complicated secondary wound healing in obese patient with diabetes, who underwent abdominal surgery for advanced endometrial cancer. After all standard steps of conservative care were applied without satisfactory outcome, vaccuum therapy was successfully used.

Keywords: complication, secondary wound healing, vacuum therapy

Published: 1. listopad 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.