reklama

Onkologie 2017: 11(3): 115-120

Akutní myeloidní leukemie po předchozí protinádorové léčbě

Tomáš Szotkowski, Martin Čerňan, Jaromír Hubáček, Milena Holzerová, Tomáš Papajík
Hemato-onkologická klinika LF UP Olomouc

Dosažené pokroky v protinádorové léčbě jsou do jisté míry vykoupeny výskytem jejích nežádoucích účinků. K nejzávažnějším patří tzv. s léčbou související akutní myeloidní leukemie. Nárůst jejich incidence je v současnosti jedním z nejrychlejších mezi nádorovými chorobami. Příčiny vzniku nejsou přesně objasněny, předpokládá se účast několika patogenetických mechanismů. Prognóza těchto onemocnění je obecně velmi nepříznivá, na čemž se podílí jak toxicita předchozí protinádorové léčby, tak i nepříznivý biologický charakter leukemie. Volba léčebného přístupu závisí na celkovém stavu nemocného a na genetické prognóze konkrétního onemocnění. Pro většinu nemocných je jedinou potenciálně kurativní metodou léčby alogenní transplantace krvetvorných buněk. Snížení rizika vzniku těchto komplikací a rozšíření jejich léčebných možností patří k důležitým aktuálním úkolům onkologie a hematologie.

Klíčová slova: akutní myeloidní leukemie, sekundární leukemie, komplikace protinádorové léčby, prognostické faktory

Anticancer therapy – related acute myeloid leukemias

Advances achieved in anticancer treatment are partly redeemed by adverse events. So called therapy-related acute myeloid leukemia belongs to the most serious ones. Their incidence growth is one of the most rapid among neoplastic disorders nowadays. Causes of developement of these complications are not clearly clarified. Several pathogenetic mechanisms involvement is anticipated. Generally speaking, prognosis of these disorders is very poor, partly due to toxicity of previous antitumour treatment, partly due to adverse biological character of this leukemia group. The therapeutic approach depends on patient`s performance status as well as genetic prognosis of the disease itself. Allogeneic hematopoietic cells transplantation is the only potentially curative option for majority of patients. Reduction of incidence of the disease and expansion of therapeutic possibilities are very important tasks of both oncology and heamatology.

Keywords: acute myeloid leukemia, secondary leukemia, anticancer treatment complications, prognostic factors

Zveřejněno: 1. červen 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.