Onkologie 2017: 11(3): 134-137

Chronická myeloidní leukemie – studie bosutinib v druhé linii léčby: 4leté sledování

Lucia Vráblová, Edgar Faber
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Bosutinib je duální SRC/ABL1 inhibitor tyrozinové kinázy (TKI), který je indikován u dospělých pacientů s Ph pozitivní chronickou myeloidní leukemií (CML) rezistentních/netolerujících předchozí terapii. Text obsahuje komentář studie Tima Brümmendorfa a kol. publikovanou v roce 2016 v British Journal of Haematology zaměřenou na analýzu faktorů ovlivňujících dlouhodobou účinnost a toleranci bosutinibu pacientů v chronické fázi onemocnění rezistentních či netolerujících terapii imatinibem.

Klíčová slova: chronická myeloidní leukemie, bosutinib, inhibitor tyrozinové kinázy, druhá linie terapie

Chronic myeloid leukaemia – second line therapy bosutinib: 4-year follow up

The dual SRC/ABL1 tyrosine kinase inhibitor bosutinib is indicated for the adult patients with Ph-positive chronic myeloid leukaemia (CML) resistant/intolerant to prior therapy. The commentary of the study written by Tim Brümmendorf et al. published in the British Journal of Haematology in 2016 is provided. The study is focused on the factors associated with the long-term efficacy and safety of bosutinib given in adults with imatinib resistant or intolarent chronic phase of the disease.

Keywords: chronic myeloid leukaemia, bosutinib, tyrosine kinase inhibitor, second line therapy

Zveřejněno: 1. červen 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.