reklama

Onkologie 2017: 11(3): 138-143

Maligní melanom, incidence, rizikové faktory a jeho časná diagnostika

Ondřej Kodet1, 2, 3, Ivana Krajsová1
1Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 2Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, 3BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy

Incidence primárního kožního melanomu v populaci neustále stoupá a za posledních 40 let dosáhla prakticky čtyřnásobných hodnot. Představuje tak obrovský zdravotnický, ale i socioekonomický problém. Dlouhodobé přežívání pacientů s melanomem je významně závislé na diagnostice melanomu v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění. Cílená preventivní vyšetření pomáhají efektivně sledovat rizikovou část populace s tendencí o diagnostiku melanomu právě v těchto prognosticky příznivějších stadiích. Nezanedbatelnou úlohu v prevenci melanomu sehrává i edukace populace a dostupnost základního dermatoonkologického vyšetření.

Klíčová slova: melanom, rizikové faktory, screening populace

Malignant melanoma, incidence, risk factor and early diagnosis

The incidence of primary cutaneous melanoma in the population continues to grow and reached almost quadruple values for the last 40 years. It represents a significant health and also socio-economic problem. Long-term survival of patients with melanoma is significantly dependent on the diagnosis of melanoma in the early stages of the disease, which have better long-term prognosis. Target screening helps to effectively monitor risk population with tendency for the diagnosis of melanoma in prognostically more favorable stages. Education of the population and the availability of basic dermatooncology examination play indispensable role in prevention of melanoma.

Keywords: melanoma, risk factors, screening of population

Zveřejněno: 1. červen 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.