reklama

Onkologie 2016: 10(4): 196-198

Supratentoriální extraventrikulární anaplastické ependymomy WHO stupně III. Dvě kazuistiky

Ondřej Kalita1, Miroslav Vaverka1, Miloslava Zlevorová2, Yvona Klementová2, Magdalena Megová3
1 Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
2 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
3 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci

Extraventrikulární, supratentoriální ependymomy jsou velmi vzácné nádory dospělých. Z toho důvodu faktory, které ovlivňují prognózu, jsou známy jen omezeně. Předkládáme kazuistiky dvou pacientů, kteří byli vyšetřování pro první epileptický záchvat, respektive pro bolesti hlavy, nauzeu a zvracení. MRI u obou odhalila extraventrikulární nádor v pravém spánkovém laloku mozku. Pacienti podstoupili radikální resekci nádoru. Histologický nález potvrdil anaplastický ependymom. Oba poté měli radioterapii. První pacient měl recidivu nádoru, s opakovanými operacemi a chemoterapiemi. Nakonec 27. měsíc od operace umírá. Druhý pacient je 84 měsíců od diagnózy bez recidivy nádoru. Několik prací prokázalo lokalizaci nádoru jako prognostický faktor u dospělých intrakraniálních ependymomů. Nicméně se zdá, že genetická charakteristika je mnohem důležitějším biomarkerem. Dosud pozůstává standardem léčby těchto ependymomů radikální resekce, následovaná radioterapií. Chybění jednoznačných pravidel umožňuje podávat u recidiv i méně obvyklé režimy chemoterapie.

Klíčová slova: anaplastický ependymom, prognóza, přežívání, biomarkery

Extraventricular, supratentorial ependymomas. Two case reports

Extraventicular, supratentorial ependymomas are very rare tumors in adults. Thus, factors affecting prognosis are poorly understood. These case reports present two male patient who was evaluated for first epileptic seazures, respectively for increasing headaches, nausea and vomiting. Both MRI scans showed extraventricular tumors in right brain temporal lobe. Radical tumor extirpations were performed. Histology revealed anaplastic ependmoma WHO gr. III. Subsequently, both patients received radiotherapy. The first patient had tumor recurrencies with repeated surgery and chemotherapies. He expirated 29 months after diagnosis. The second patient has been showed no tumor recurrency to this date, 77 months after diagnosis. Several studies confirmed tumor location as an important prognostic factor in adult intracranial ependymomas. However it is seems genetic features to be a more important biomarker. So far standard treatment of these ependymomas stay radical surgery followed by radiotherapy. The lack of unequivocal rules for chemotherapy in ependymoma recurrency provides an opportunity for using even less common regimens.

Keywords: anaplastic ependymoma, prognosis, survival, biomarkers

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.