reklama

Onkologie 2017: 11(1): 14-18

Novinky v chirurgické léčbě nádorů ledvin

Petr Macek
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Chirurgické řešení je metodou volby pro léčbu lokalizovaných i lokálně pokročilých nádorů ledviny. U nádorů kategorie T1a (do 4 cm) je v současné době standardem pokus o záchovný výkon (= resekci ledviny), je-li technicky možný a nejsou jiné kontraindikace. V čase množství záchovných výkonů narůstá i díky novým technologiím např. 3D zobrazení při výkonu, roboticky- asistované operativě, lepším hemostatickým nástrojům a zkušenostem, které vedou ke zkrácení nebo eliminaci doby teplé ischemie při záchovném výkonu. Nicméně u pacientů nad 75 let věku není patrný dlouhodobý funkční přínos, ale při potřebě o zachování objemu nefronů lze použít tepelně ablační metody (radiofrekvenční ablace nebo kryoablace) či aktivní sledování. Při lokálně pokročilém tumoru ledviny je cílem operace dosáhnout R0 resekce, protože adjuvantní systémová terapie není dosud standardem. U vybraných pacientů se vzdálenými metastázami je také chirurgické řešení ve formě metastazektomie možné, ale jen kompletní resekce všech ložisek poskytuje lepší celkové přežití.

Klíčová slova: nádor ledviny, chirurgická léčba, resekce ledviny

The update on treatment surgical management of renal tumors

Surgery is a method of choice for the management of localized and locally-advanced renal tumors. In cT1a (up to 4 cm) tumors nephron-sparing approach (= partial nephrectomy) is current recommended standard, provided it is technically feasible and there are no contraindications. The amount of nephron-sparing surgeries increases over time also owing to new technologies such as 3D imaging during surgery, robot-assisted surgery, better hemostatic instruments and greater experience, which all lead to shorter or no warm ischemia during nephron-sparing surgery. However, there is no long-term functional benefit in elderly patients over 75 years of age. Nevertheless, if preservation of functional parenchyma is needed, thermal ablation methods (radiofrequency ablation or cryoablation) or active surveillance are possible. In management of locally advanced renal tumors R0 surgery is intended as adjuvant systemic treatment in not yet the standard. For selected patients with distant metastases surgery, metastasectomy, is possible. However, only complete metastasectomy of all lesions brings better overall survival.

Keywords: renal tumor, surgical management, partial nephrectomy

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.