Onkologie 2017: 11(5): 232-235

Serózní tubární intraepiteliální karcinomy (STIC)

Gabriel Jelenek, Josef Chovanec
Klinika operační onkologie, Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu a LF MU v Brně

High grade serózní karcinomy (HGSC) jsou skupinou ovariálních, tubárních a peritoneálních nádorů vznikajících z prekurzorové léze
převážně v distální části vejcovodu. V době zjištění diagnózy HGSC jsou ženy postiženy metastatickým šířením nádoru v dutině
břišní s pětiletým přežíváním 10–30 %. Mezi ženami se zvýšeným rizikem HGSC (nejvíc s BRCA mutací), které podstoupily bilaterální
adnexektomii, je 4–17 % těch, které mají STIC (serózní tubární intraepiteliální karcinom) nebo invazivní neoplazii, a přibližně
80 % těch neoplazií se nachází v ampulární části vejcovodu.

Klíčová slova: high grade serózní karcinomy (HGSC), serózní tubární intraepiteliální karcinom (STIC), BRCA, STIL, TILT, SCOUT, SEE-FIM

Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC)

High-grade serous carcinomas (HGSC) are group of ovarial, tubal and peritoneal tumors arising from precursor lession most likelyfrom distal part of the fallopian tube. At the time of diagnosis of HGSC are women affected with metastatic sprej of the tumorinto abdominal cavity with 5 year survival of 10–30%. Among women with increased risk of HGSC (the most with BRCA mutation)witch underwent bilateral salpingo-oophorectomy is 4–17% diagnosed with STIC (serous tubal intraepithelial carcinoma) or withinvasive neoplasia a aproximately 80% those tumors are found in ampular part of the fallopian tube.

Keywords: high grade serous carcinoma (HGSC), serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC), BRCA, STIL, TILT, SCOUT, SEE-FIM

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.