Onkologie 2017: 11(6): 294-298

Osteosarkom

Tomáš Tomáš, Pavel Janíček, Lukáš Pazourek, Michal Mahdal
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno

Osteosarkom je nejčastějším primárním maligním kostním nádorem. Nádor se vyskytuje nejčastěji v adolescenci a u mladých
dospělých. Při současných standardech léčby dlouhodobě přežívá asi 70 % pacientů s lokalizovaným končetinovým postižením
a 20–30 % pacientů s primárními metastázami nebo postižením axiálního skeletu. Diagnostika je postavena na zobrazovacích
metodách (RTG, CT, MRI, PET-CT), klinickém vyšetření a bioptickém vyšetření. V lokální terapii je základem radikální resekce nádoru.
K náhradě odstraněné kosti jsou v dnešní době využívány modulární náhrady a individuální náhrady, méně jsou dnes již využívány
alloštěpy. Základem systémové terapie jsou čtyři standardní chemoterapeutika dlouhodobě užívaná k léčbě osteosarkomu: vysokodávkovaný
methotrexát, doxorubicin, cisplatina a ifosfamid. Používání dalších přídatných látek doposud nevedlo ke zlepšení
výsledků terapie. Ve sledování se opíráme o klinické vyšetření, RTG a CT plic. Diskutována je četnost intervalů sledování a validita
RTG vyšetření plic ve srovnání s CT.

Klíčová slova: osteosarkom, systémová terapie radioterapie, operační léčba

Osteosarcoma

Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumour. This tumour occurs mostly in adolescence and in youngadults. With nowaday therapy standards, the long term survival rate is about 70 % in patients with localized extremity diseaseand about 20–30 % in patients with primary metastatic disease or with axial disease. Diagnostics is settled on imaging methods(X-ray, CT, MRI, PET-CT), clinical findings and biopsy. The main point in local treatment is radical resection of the tumour. Modularendoprosthesis are today used for replacement of resected bone, individual endoprosthesis or allografts are used less. Fourstandard chemotherapeutics are fundamentally long term systemic therapy of osteosarcomas: high-dosed methotrexate, doxorubicin,cisplatin and ifosfamide. Using other additional drugs doesn’t improve the results of systemic therapy up to this day. Thefollow up is based on clinical investigation, X- ray and chest CT. The frequency of follow up intervals and validity of chest X-ray incomparsion to CT is a matter of discussion.

Keywords: osteosarcoma, systemic treatment, radiotherapy, surgical therapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.