Onkologie 2017: 11(6): 300-305

Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře

Lenka Szeligová, Hana Plonková, Tomáš Jelínek, Roman Hájek
Klinika hematoonkologie, FN Ostrava

Mnohočetný myelom je maligní hematologické onemocnění, které se řadí do skupiny monoklonálních gamapatií charakteristických přítomností
monoklonálního imunoglobulinu v séru a/nebo v moči. Diagnosticky je zvýšené množství klonálních plazmocytů v kostní dřeni.
Dalším diagnostickým kritériem je poškození organismu shrnuté pod akronymem CRAB – hyperkalcemie (calcium), renální insuficience,
anémie a poškození kostí (bone). Postižení skeletu je pro myelom charakteristické, tzv. myelomová kostní nemoc se vyskytuje až u 80 %
nemocných. Typická je přítomnost osteolytických ložisek, případně patologických fraktur. Poškození skeletu může být velmi závažné
a časnou diagnostikou lze předejít závažnému zhoršení kvality života nemocných s jinak dobře léčitelným onemocněním s dlouhodobou
prognózou. Proto v případě bolestí páteře neustupujících do 1 měsíce nebo zhoršujících se přes běžnou analgetickou léčbu, bez
přítomnosti úrazového děje nebo v přítomnosti dalších varovných příznaků ukazujících na možnost maligního onemocnění (zvýšená
únava, hubnutí, nechutenství, klidové bolesti, bolesti mimořádně velké intenzity) je nutné rychlé došetření. Je nutné časně indikovat
citlivější zobrazovací metodu než standardní RTG snímek (CT nebo MR vyšetření) a další laboratorní došetření ke zjištění etiologie potíží.

Klíčová slova: mnohočetný myelom, poškození skeletu, osteolytická ložiska

Multiple myeloma and differential diagnostic of back pain

Multiple myeloma is a malignant hematological disease, falling under the group of monoclonal gamapathies, which are characterizedby the presence of monoclonal immunoglobulin in blood serum and/or in urine. For the diagnosis itself an increasednumber of clonal plasmocytes in bone marrow is needed. Another diagnostic marker is organ damage, also known under theacronym CRAB – hypercalcemia (calcium), renal insufficiency, anemia and bone damage. Myeloma tend to be accompanied byskeletal damage, the so-called myeloma bone disease is prevalent in as many as 80 % of cases. The presence of osteolytic lesions,or even pathological fractures is a typical phenomenon. Damage to the skeleton may be very severe and early diagnosis may helpin preventing serious life quality decrease for patients, who otherwise have a well treatable disease with a long-term prognosis.Therefore, when treating patients with back pain which does not disappear in under one month, or which has a worsening tendencyin spite of usual analgetic treatment, in patients with no trauma history or in the presence of other warning signs showinga possible malignant disease (increased fatigue, weight loss, loss of appetite, high-intensity pain), a fast diagnosis is needed. It isnecessary, as soon as possible, to examine the patient by means of a more precise imaging technique than a standard x-ray (a CT,or an MRI scan) and to perform further laboratory tests to find the source of patient‘s difficulties.

Keywords: multiple myeloma, skeletal damage, osteolytic lesions

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.